සිංහල, Colombo, Democracy, Governance, Human Rights, Human Security, IDPs and refugees, Jaffna, Life quips, Media, Peace and reconciliation, Stories from the silent

බෑන් කී මූන්ගේ විද්වත් කමිටු වාර්තාවට අප්‍රිකානු ජාතික කොන්ග්‍රසයේ අනුමැතිය

බැන්කි මූන් පත්කළ ශ්‍රී ලංකාව සම්බන්ධයෙන් වූ විශේෂන්ඥ කමුටුවේ වාර්තාව අප්‍රිකානු ජාතික කොන්ග්‍රසය අනුමත කරයි. ඔවුන් ගැටුමේදී සිදුවූ ජාත්‍යන්තර මනවදයාවාදී සහ මානව හිමිකම් නීති උල්ලන්ඝනයවීම් ගැන විමර්ශනයට ස්වාධීන ආයතනයක් පත් කරන්නැයි ශ්‍රී…