සිංහල, Colombo, Democracy, Governance, Human Rights, Human Security, Peace and reconciliation

වධහිංසා විරෝධී එ.ජා.ගේ කමිටුවෙන් ශ්‍රී ලංකාණ්ඩුවට [2]

[පුරවැසි මාධ්‍යවේදියකුගේ සටහන්] පසුගිය නොවැම්බර් මාසයේ මුහුණ දුන් වධහිංසා විරෝධී එක්සත් ජාතීන්ගේ කමිටුව හමුවෙහි ශ්‍රී ලංකා නියෝජිත පිරිසේ ප්‍රධානී හිටපු නීතිපති සහ වත්මන් ජනාධිපති උපදේශක මොහාන් පීරිස් මහතා විසින් ඉදිරිපත් කරන ලද…

Colombo, end of the War, Featured Articles, Features

වධහිංසා විරෝධී එ.ජා.ගේ කමිටුවෙන් ශ්‍රී ලංකාණ්ඩුවට

[පුරවැසි මාධ්‍යවේදියකුගේ සටහන්] වධහිංසා විරෝධී එක්සත් ජාතීන්ගේ කමිටුවෙහි 47වන සැසිවාරය පසුගිය 25දා අවසන් විය. එම සැසි වාරයට නොවැම්බර් 08/09 යන දෙදින තුළ පවත්වන ලද ශ්‍රී ලංකාව පිළිබඳ සැසිය ද ඇතුළත් විය. ශ්‍රී…