සිංහල, Colombo, Democracy, Governance, Human Rights, Human Security, Life quips

‘තත්ත්වය තව තවත් නරක අතට හැරෙනවා.’- ආචාර්ය සෙල්වි තිරුචන්ද්‍රන්

”මම ජූලි කලබල ඇහින් දැකපු සාක්ෂි කරුවෙක් ඒ වගේම ඒකෙ ගොදුරක්. ඒකෙ ගොදුරක් වුණ ආකාරය කතා කරන්න මම කැමතියි. මට ඒක සෑහෙන නරක විදිහට බලපෑවා. මම වැඩකරන කාර්යාලයට දෙමළ අය හොයන්න පිරිසක්…