සිංහල, Batticaloa, Democracy, Education, Human Rights, Human Security

උතුරු නැගෙනහිර විශ්වවිද්‍යාල ඇතුළෙත් හමුදා නීතිය ක්‍රියාත්මක වෙනවා – සංජීව බණ්ඩාර, අන්තරය

නැගෙණහිර විශ්ව විද්‍යාලය ඇතුලු විශ්ව විද්‍යාල පද්ධතිය අද මුහුණ දී ඇති තත්ත්වය පිළිබදව ‛විකල්ප’, අන්තර් විශ්ව විද්‍යාල ශිෂ්‍ය බල මණ්ඩලයේ කැඳවුම්කරු සංජීව බණ්ඩාර සමග පැවැත්වූ සම්මුඛ සාකච්ඡාවක් ඇසුරින් සැකසිනි. නැගෙනහිර විශ්වවිද්‍යාලයේ ඇතිවෙලා…

සිංහල, Colombo, Democracy, Education, Governance, Human Rights, Human Security, Media

සිසුන්ගේ මානව අයිතීවාසිකම් වෙනුවෙන් අන්තරය එක්සත් ජාතීන් හමුවෙයි..

පහතින් දැක්වෙන්නේ අන්තර් විශ්වවිද්‍යාලයීය ශිෂ්‍ය බලමණ්ඩලය විසින් එක්සත් ජාතීන්න්ගේ සංවිධානයට ඉදිරිපත් කරනලද නිවේදන‍යේ සිංහල පරිවර්ථනයයි ශ‍්‍රී ලංකාව තුළ මානව අයිතිවාසිකම් හා ප‍්‍රජාතන්ත‍්‍රවාදය සම්බන්ධව විශාල ගැටළුකාරී වාතාවරණයක් නිර්මාණය වී ඇති බව ඔබ ආයතනය…