සිංහල, Colombo, Democracy, Governance, Human Rights, Human Security, Life quips

‘මුලනට කිරි – අපට කැකිරි‘ – උපාධිධාරින් මහපාරේ[Photos/Video]

රැකියා විරහිත උපාධීධාරි සංගමය විසින් සංවිධානය කරල ලද විරෝධතාවයක් අද(09) දහවල් කොළඹ, කොටුව දුම්රිය ස්ථානය ඉදිරිපිටදී පැවැත්විණි. මූලිකව ඔවුන්ගේ බලකිරීම වූයේ 2010 සහ 2011 වසරවල උපාධිධාරින්ට වහාම රැකියා ලබා දෙන ලෙසත් කිසිම…