සිංහල, Colombo, Democracy, Governance, Human Rights, Human Security, Life quips, Peace and reconciliation

අතුරැදහන් කිරීම්වලට විරැද්ධව කොළඹදී උද්ඝෝෂණයක්

පසුගිය දෙසැම්බර් 09වනදා යාපනයේදී පැහැරගත් ලලිත්කුමාර් වීරරාජ් සහ කුගන් මුරුගානන්දන් අතුරුදන්කරවීම ඇතුළු සියලු අතුරුදහන්කරවීම්වල විරෝධය පළකරමින් අද (21 ) කොළඹදී උද්ඝෝෂණයක් සහ රැලියක් පැවැත්විණි. බොරැල්ල කැම්බල් පිටියෙන් සවස 2ට ඇරඹි විරෝධතා පාගමන…