සිංහල, Governance, Human Rights, Human Security, IDPs and refugees, Jaffna, Life quips, Peace and reconciliation

මුල් ගම් බිම් අහිමිවූ යුද අනාථයන්ගේ ඉඩම් හමුදා භාරයේ – එක්සත් ජාතීන්

වසා දැමූ මැණික් ෆාම් කඳවුරේ සිටි අනාථයන් අතරින් යළි තම ගම බිම් කරා යෑමට අවස්ථාව අහිමි වූවන් හට කඩිනම් විසඳුමක් ලබා දිය යුතු බව එක්සත් ජාතීහු ප්‍රකාශ කරති. ලොව විශාලතම අනාථ කඳවුර…