සිංහල, Colombo, Corruption, Democracy, Economic issues, Education, Governance, Human Rights, Human Security, IDPs and refugees, Life quips, Media, Peace and reconciliation, Stories from the silent

2012- මෙතැනින් කොතැනට ද?

[පුරවැසි මාධ්‍යවේදියකුගේ සටහන්] පහත පළවන්නේ පසුගිය 26 දින දි අයිලන්ඩ් පුවත් පතෙහි කතු වැකියෙහි ජේද කිහිපයක අනුවාදයකි: ”ප්‍රධාන සැකකරු මේ ලියන අවස්ථාවෙහි නිදහසේ සිටින අතර නීතිඥයකු හරහා බාරවනු ඇත. අනතුරුව සිදුවීම සම්බන්ධයෙන්…