සිංහල, Colombo, Democracy, Economic issues, Education, Governance, Health, Human Rights, Human Security, Media

”මාළඹේ අටවගත්ත හොර වෙද කඩේට ප්‍රමිතියක් නෑ” – වෛද්‍ය ගිෂාන්ත දසනායක

පෞද්ගලික වෛද්‍ය විද්‍යාල පිළිබදව සහ එහි මතු වී ඇති නවතම තත්ත්වයන් සහ අභියෝග පිලිබදව ‛විකල්ප’ පසුගියදා, සමස්ත ලංකා රජයේ වෛද්‍ය නිළධාරීන්ගේ සංගමයේ වෛද්‍ය ගිෂාන්ත දසනායක මහතා සමග සාකච්ඡාවක් පැවැත්වීය. පහත සටහන් වන්නේ…