සිංහල, Corruption, Democracy, Districts, Economic issues, Education, Governance, Human Rights, Human Security, Media

“චිරස්ථායි සංවර්ධනය කියන්නෙ බොරුවක්” – මහාචාර්ය සුමනසිරි ලියනගේ

යුද්ධය සහ සංවර්ධනය යන ක්‍රියාදාමයන් පිළිබඳ ඇති සමාජ අදහස පිළිබඳ කතා කළොත් සාමාන්‍යයෙන් යුද්ධය කියන එක නරක දෙයක් හැටියට තමයි සලකන්නෙ. ඒ ආකාරයට යුද්ධය විනාශකාරී ලෙස සැලකුවත් බොහෝ රටවල්, බොහෝ කණ්ඩායම් අද…