සිංහල, Colombo, Democracy, Education, Governance, Human Rights, Human Security, Life quips, Peace and reconciliation

‘බෝම්බය තිබ්බේ කවුදැයි අපි දන්නවා..‘ – සරසවි සිසුන්

ශ්‍රී ජයවර්ධන පුර විශ්ව විද්‍යාලයේ බෝම්බයක් පුපුරා යයි – එයට එරෙහිව සරසවි සිසුන් ගාලු පාර වසාගෙන උද්ඝෝෂණයක් – පොලීසිය සහ විශේෂ කාර්ය බලකාය සිසුන්ගේ උද්ඝෝෂණය වට කරයි. ශ්‍රී ජයවර්ධන පුර විශ්ව විද්‍යාලයේ…