සිංහල, Colombo, Democracy, Governance, Human Rights, Human Security, Life quips, Media, Peace and reconciliation

මැර පිරිසක් විලිඳු කාර්යාලයට හානි කරයි

කොලඹ, ටොරින්ටන් ඇවිනිව් හි, අංක 3 දරණ ස්ථානයේ පිහිටි ‛විලිඳු’ කාර්යාලයට ඊයේ රාත්‍රියේ කිසියම් මැර පිරිසක් හානි කර ඇත. එසේම කාර්යාලයේ තිබූ ලිපි ලේඛණ ඇතුලු ඇතැම් පරිඝනක උපාංග වලට හානි පමුණුවා ඇතැයි…