සිංහල, Colombo, Corruption, Democracy, Economic issues, Gender, Governance, Human Rights, Human Security, IDPs and refugees, Life quips

‛‛රට වනසන – කතුන් නසන, මේකද මේ – ආශ්චර්ය’’ කාන්තා දිනයේදී උද්ඝෝෂණයක්

අද(8) ජාත්‍යන්තර කාන්තා දිනයයි. ‛දේශය නැගුමට ඇයගේ දැණුම හා ශක්තිය’ මෙවර කාන්තා දිනයේ තේමාවයි. මෙවර කාන්තා දිනයේ දී රජය, දේශපාලන පක්ෂ, විවිධ සංවිධාන විවිධ කෙත්මාවන් මුල්කර ගනිමින් විවිධ වැඩසටහන්, උද්ඝෝෂණ රටපුරා පැවැත්…