සිංහල, Colombo, Corruption, Democracy, Economic issues, Governance, Health, Human Rights, Human Security, Life quips, Media

“රට ගැන හිතන අය අපේ බඩ ගැන හිතන්නේ නෑනේ මහත්තයා..”

“මේ මේ තමුසෙට මේ අන්තිම වතාවටයි කියන්නේ…”

[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=xwAeHJ6oGpI[/youtube]