සිංහල, Democracy, Governance, Human Rights, Human Security, Life quips, Media, Puttalam

රාසික් ඝාතනය කළේ කවුද?(වීඩියෝ)

රාසික් ඝාතනය කළේ කවුද?
”ප්‍රභල මානව හිමිකම් ආරක්ෂකයෙකු වූ පට්ටානි රාසික් අතුරැදහන් කර දින 500කටත් වඩා ඉක්ම ‍‍ගොස් සිටියදී ඔහුව සොයා ගැනීමට නො‍හැකි වූයේ ප්‍රභල ඇමතිවරයෙකු සහ ආරක්ෂක අමාත්‍යංශ නිළධාරියෙකු එම පරීක්ෂණ වලට බලපෑම් කළ නිසා බව පුත්තලමේ ඇතැමි ජනයා පවසි.” බලන්න පහත වීඩියෝව
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=g458qLV7vxQ[/youtube]