සිංහල, Democracy, Education, Governance, Human Rights, Human Security, Jaffna, Life quips, Media

යාපනයේ අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂවරයා ඝාතනය කරීමට හේතුව, සිංහලයෙන් පමණක් ජාතික ගීය ගැයීමට විරුද්ධ වීමද?

යාපනයේ වළිකාමම් කොට්ඨාෂයේ සහකාර අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ මාකන්දු සිවලිංගම් මහතා පසුගිය 26 වනදා සන්නද්ධ කණ්ඩායමක් විසින් ඝාතනය කළේය. පසුගිය 26 දා යාපනයේ පැවැති සුනාමි අනුස්මරණ උත්සවයේ දී ජාතික ගීය සිංහලයෙන් පමණක් ගායනා කළ…