සිංහල, Colombo, Democracy, Governance, Human Rights, Human Security, Media

රුසියාවේ පුසි රයට් ගායිකාවන් ට වසර දෙකක සිර දඬුවම්

කඩාකප්පල්කාරී ක්‍රියාවන්හි නිරත වීමේ චෝදනාවලට වැරදිකරුවන් බව තීන්දු කෙරුණු රුසියාවේ පුසි රයට් වේග රිද්ම සංගීත කණ්ඩායමේ නදේශා තොලොකොනිකෝවා, මාරියා අලෙක්හීනා, යෙකතෙරිනා සමුත්සෙවි ගායිකාවන් තිදෙනාට අවුරුදු දෙක බැගින් සිර දඬුවම් නියම විය. පසුගිය…

Colombo, Featured Articles, Features

රුසියාව හොළවන ගෑනු තුන් දෙනා

‘පූසි රයට්'(පූසියන්ගේ කැරැල්ල) ඒ තමයි ස්ත්‍රී පන්ක් (විරෝධතා) සංගීත කණ්ඩායමේ නම. නදේශා තොලොකොනිකෝවා, මාරියා අලෙක්හීනා, යෙකතෙරිනා සමුත්සෙවිශ් තමයි මේ තරුණ ගැහැණු තුන් දෙනාගෙ නම්. පිලිවෙලින් වයස 22යි, 24යි, 29යි. ඉන් දෙන්නෙක්ම කුඩා…