ශෙල් වෙඩිවලට

කැඩී කුඩු වුණ

අඩපන හදවත්හි

මැරී ඉපදෙන

බලාගෙන ඉන්නා මායිමක්

අහිමි කළ ජීවිතයේ

මායිම ලකුණු කළ

උත්තරධ්‍රව දෙමළා

යළි යළිත් නොබියව

දෙපයින් උන්නා

වා නම් වා පෝ නම් පෝ

කම් ඕ ගෝ චිකාගෝ

හිතන්නට හිය්ය දුන්

හදවතේ සිහිනය

තුවක්කුවෙන් දොර වැසිය නොහැකිය.

උත්තරධ්‍රැවයට ඉර පායා

දක්ෂිණධ්‍රැවයේ සිංහලයාට

සහෝදර පාඩමක් කියයි

දෙමළාගේ සවිමත් හදෙන්

උඔලට වඩා අපිට

හදවත් ගිනිගෙන දැවුනට

අපිටත් වඩා උඔලට

නපුරක් පිටු පසින් හරහට

බොහෝ දේ නැති උණත් දෙමළට

මිය නොගිය සිහිනයකි හදවත

හොරනෑ වෙඩි හඬ නැගුනට

ගිනිබිඳ දමා ඇත හදවත

උතුරෙන් උගත යුතු පාඩම

දකුණෙන් සිහල පීඩිත

හදකට උස් හඬක් නෑසෙන මානයක

udayaඋදය ආර්. තෙන්නකෝන් | Udaya R Thennakoon