සිංහල, Democracy, Peace and reconciliation, Pollonnaruwa, Stories from the silent

යටඋනා දෙමළ මිනිස්සු – කරපොල, වැලිකන්ද

‛අපි ඉස්සර හිටියේ පරණකරපොල. එහේ හිටපු කට්ටිය තමා මහවැලි ව්‍යාපාරය යටතේ මෙහාට ගෙනාවේ. දැනට අවුරුදු 22කට විතර කළින්. අපිට දුන්නේ ගොඩින් අක්කර දෙකයි. මඩින් භාගයයි. මෙහේ දැනට පවුල් 750ක් විතර ඉන්නවා. ඒවා…

Anuradhapura, Badulla, Colombo, Democracy, English, Galle, Gampaha, Governance, Hambantota, Kalutara, Kandy, Kegalle, Kurunegala, Matale, Matara, Media, Moneragala, Newsletter, Nuwara Eliya, Peace and reconciliation, Pollonnaruwa, Puttalam, Stories from the silent

Vikalpa – A new Citizen Journalism website in Sinhala and Tamil

We are pleased to announce the launch of Vikalpa, a new citizen journalism initiative in Sri Lanka that focuses on content in Sinhala and Tamil. Through the exploration of alternative narratives on…